ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและทำรายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์

https://www.digitalifecorp.com ยินดีและต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการทำรายการบริการต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Digitalife Corporation Limited เว็บไซต์ https://www.digitalifecorp.com นี้ได้รับการควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานของ Digitalife Corporation Limited ในประเทศไทยเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ นอกราชอาณาจักร ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย ผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและทำรายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.digitalifecorp.com โดยละเอียดก่อนทำรายการใดๆ ต่อไป โปรดอย่าใช้บริการหรือทำรายการใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและทำรายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.digitalifecorp.com

1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและทำรายการต่างๆ นี้ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการและรายการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้กระทำโดยการใช้ User ID และ/หรือ Password ของผู้ใช้บริการถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง เว้นแต่บริการที่บริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเท่านั้น

2. User ID และ Password ที่ได้รับถือเป็นความลับเฉพาะตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับทำรายการบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และไม่ควรจดไว้ในที่ที่เปิดเผย

3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ การใช้บริการหรือการทำรายการใดๆ ผ่าน https://www.digitalifecorp.com นี้ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้[-การให้บริการข้อมูลหรือให้บริการของเว็บไซต์-] และการใช้บริการด้านอื่นๆ ตามที่ https://www.digitalifecorp.com ได้จัดไว้ให้ของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Digitalife Corporation Limited หรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการลงประกาศ หรือกระทู้ถาม-ตอบ อัพโหลด ติดประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือดำเนินการอื่นใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้บริการ หรือมอบข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ทางผู้เสียหายหากมีการร้องขอเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยบริษัทจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นและ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กรอกเพื่อสมัครใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com นี้ เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเองและถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

7. เอกสาร หนังสือ ข่าวสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ ข่าวสารหรือข้อมูลนั้นๆ

8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ผ่าน https://www.digitalifecorp.com ของผู้ใช้บริการนั้น มีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้

9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com นี้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งหรือเผยแพร่ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ ได้

10. บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้ถือสิทธิในโลโก้ ตรา สัญลักษณ์ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

11. ข้อความ ข้อมูล ที่แสดงอยู่ใน https://www.digitalifecorp.com นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันและปราศจากไวรัสของข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดได้ ข้อความ ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏใน https://www.digitalifecorp.com นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อมูลในขณะใดก็ได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และข้อมูล ข่าวสาร ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏใน https://www.digitalifecorp.com นี้ ไม่ใช่ข้อความ ข้อมูลทางวิชาการหรือข้อความ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อยืนยัน กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆ ได้ ผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อความ ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏใน https://www.digitalifecorp.com ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์

12. การใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com นี้ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและการดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย และปราศจากไวรัสชองเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล หรือส่วนประกอบต่างๆ จากเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อความ ข้อมูล หรือส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทจัดทำบริการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการดาวน์โหลดข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การที่ผู้ใช้บริการเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ

13. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า Digitalife Corporation Limited คณะกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com ของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลกระทบสืบเนื่องก็ตาม หรือความเสียหายใดๆ จากการไม่สามารถเข้าใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com ได้ หรือความเสียหายใดๆ จากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์

14. บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกบริการนี้ หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com รวมถึงการเปิดให้บริการด้านอื่นๆ หรือการเรียกเก็บค่าบริการ (ถ้ามี) ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการข้อมูล

นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ https://www.digitalifecorp.com ของบริษัท Digitalife Corporation Limited ซึ่งผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.digitalifecorp.com ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการใช้บริการ[-การให้บริการข้อมูลหรือให้บริการของเว็บไซต์-] จาก https://www.digitalifecorp.com ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ด้วย

1. เนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพประกอบใดๆ ใน https://www.digitalifecorp.com นี้ มิให้ถือเป็นคำเสนอขายทรัพย์สินประเภทใดๆ ของบริษัท ทั้งมิได้เป็นการเชิญให้ทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท https://www.digitalifecorp.com ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น

2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่นำเสนอผ่าน https://www.digitalifecorp.com ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดที่เพียงพอและครบถ้วนแล้วในขณะที่ใช้บริการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เสนอผ่าน https://www.digitalifecorp.com ทั้งนี้ บริษัทมิได้รับรองและไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการที่ทรัพย์สินที่นำออกเสนอขายถูกเวนคืน บุกรุก รุกล้ำ หรือเกิดการรอนสิทธิใดๆ

3. การแสดงความจำนงเพื่อดำเนินธุรกรรมอื่นใดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางการให้บริการใน https://www.digitalifecorp.com บริษัทไม่รับประกันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์นี้ จะส่งไปถึงผู้ใช้บริการทุกครั้ง และบริษัทไม่รับประกันถึงความเป็นส่วนตัว และ/หรือความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในระหว่างการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

4. บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ใน https://www.digitalifecorp.com รวมถึงสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อมูลที่นำเสนอผ่าน https://www.digitalifecorp.com ทั้งหมดหรือแต่เพียงรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการในขณะเวลาใดก็ได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน

ผลลัพธ์
การยืนยัน